اجرای حکم شلاق و انتقال احمدرضا حائری به زندان تهران بزرگ برای اجرای حکم حبس

روز شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ احمدرضا حائری، فعال سیاسی، کە از سوی دادگاه انقلاب تهران بە حبس و شلاق محکوم شدە بود، برای اجرای حکم خود را بە شعبە اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمدرضا حائری پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل و پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

احمدرضا حائری یکی از متهمین پروندە موسوم بە «پنجشنبە سیاه اوین» است. این فعال سیاسی در مرحلە بدوی دادگاه، توسط شعبە ١۵ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی صلواتی بە  ۴٢ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از آن حکم صادره از سوی شعبە ٣۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران بە ریاست قاضی زرگر عینا تایید شد.

این حکم پس از اعتراض وکیل، اواخر اسفند ماه سال ٩٨ در شعبە ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران از سوی قاضی بابایی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تبدیل شد. اتهامات مطروحه علیه احمدرضا حائری «تبلیغ علیە نظام»، «تجمع غیرقانونی» و «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.

پروندە موسوم بە پنجشنبە سیاه اوین مربوط بە ٢٨ فروردین ١٣٩٣ است کە گارد ویژە زندان اوین بە بهانە بازرسی بند ٣۵٠ زندان با هجوم بە این بند زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

پس از این حادثه خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند.

در پی این تجمعات تعدادی از فعالین سیاسی و نیز بعضی از افراد خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ از جمله ستاره داودی، سهراب صالحین، میلاد پورعیسی، نادی صبوری، جواد مهاجری و احمدرضا حائری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *