آموزش
 • خصوصی سازی آموزش و ناامنی شغلی معلمان /جعفر ابراهیمی

  خصوصی‌سازی آموزش و سپردن مسئولیت و وظایف دولت به بخش خصوصی در ابعاد مختلف تبعات ویژه‌ای را در پی خواهد دا ...

  خصوصی‌سازی آموزش و سپردن مسئولیت و وظایف دولت به بخش خصوصی در ابعاد مختلف تبعات ویژه‌ای را در پی خواهد داشت مثلاً در بحث فرصت‌های برابر آموزشی این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نابرابری آموزشی شود و ا ...

  Read more
 • آموزش و فقر/ مهدی فتحی

  زنگ اول به داخل کلاس می روم. به رسم عادت به بچه ها می گویم که لقمه هایشان را بیرون بیاورند و میل نمایند.خ ...

  زنگ اول به داخل کلاس می روم. به رسم عادت به بچه ها می گویم که لقمه هایشان را بیرون بیاورند و میل نمایند.خودم نیز لقمه ام را بیرون آورده و با بچه ها در کلاس صبحانه مختصری می خوریم. از شما چه پنهان در ک ...

  Read more