استخراج زغال
  • کارگران معدن امنیت شغلی وجانی ندارند

    قراردادهای موقت، عدم تبدیل وضعیت پس از سال‌ها کار واخراج درصورت اعتراض ویا موارد دیگر، سطح پایین حقوق وعد ...

    قراردادهای موقت، عدم تبدیل وضعیت پس از سال‌ها کار واخراج درصورت اعتراض ویا موارد دیگر، سطح پایین حقوق وعدم پرداخت به موقع، پرداخت نامنظم حق بیمه، ۸ تا ۹ ساعت کاربجای۶ساعت، عدم احتساب ضریب سختی کار، عد ...

    Read more