استراحت پزشکی
  • فرزاد مرادی نیا به زندان بازگردانده شد

    فرزاد مرادی نیا از فعالین کارگری، پس از عمل جراحی در بیمارستان سنندج، مجددا به زندان بازگردانده شد. به گز ...

    فرزاد مرادی نیا از فعالین کارگری، پس از عمل جراحی در بیمارستان سنندج، مجددا به زندان بازگردانده شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمیته هماهنگی، فرزاد مرادی نیا کارگر زندانی و از اعضای ...

    Read more