اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران
  • انتقال کورش زعیم به بند هشت اوین

    کورش زعیم، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران که روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به سال ...

    کورش زعیم، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران که روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به سالن ۱۰ بند ۸ زندان منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کورش زعیم فعال سیاسی، روز شنبه ۲ ...

    Read more