اهل سقز
  • مهاباد، سقز و بوکان؛ بازداشت شهروندان

    طی یک هفته گذشته، دست کم سه شهروند در شهرهای مهاباد، سقز و بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گ ...

    طی یک هفته گذشته، دست کم سه شهروند در شهرهای مهاباد، سقز و بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در هفته گذشته، آوات شریفی، فعال مدنی اهل سقز، علی سرخی، شهروند ...

    Read more