اوراق هویت
  • کودکان بی شناسنامه / تصویر

    در حال حاضر هیچ نهاد، ارگان و یا سازمانى، آمار دقیق و رسمی از کودکان بی شناسنامه ندارد اما با این حال بر ...

    در حال حاضر هیچ نهاد، ارگان و یا سازمانى، آمار دقیق و رسمی از کودکان بی شناسنامه ندارد اما با این حال بر اساس یک آمار نسبى غیر رسمى بیش ازجهار صد هزار کودک در ایران بدون شناسنامه هستند. به گزارش تارنگ ...

    Read more