بازگردانده شدن
  • علی شریعتی دست به اعتصاب غذای خشک زد

    خبرگزاری سحام روز جاری نوشت که علی شریعتی، پس از ده روز اعتصاب غذای تر با وجود وضعیت نامساعد جسمانی دست ب ...

    خبرگزاری سحام روز جاری نوشت که علی شریعتی، پس از ده روز اعتصاب غذای تر با وجود وضعیت نامساعد جسمانی دست به اعتصاب غذای خشک زده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی شریعتی، زندانی سیاسی بند هشت ...

    Read more