بافق یزد
  • کارگران معدن سه چاهون تجمع کردند

    در حدود ۶۰۰ کارگر معدن سه چاهون در بافق یزد، معوقات مزدی خرداد و مزایای مزدی سال‌های ۹۳ و ۹۴ خود را دریاف ...

    در حدود ۶۰۰ کارگر معدن سه چاهون در بافق یزد، معوقات مزدی خرداد و مزایای مزدی سال‌های ۹۳ و ۹۴ خود را دریافت نکرده اند که ۵۰ نفر از آنها مقابل فرمانداری بافق تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایر ...

    Read more