بدون حقوق
  • ٨۵هزار بازنشسته فولاد سه ماه بدون حقوق

    ٨۵هزار نفر از بازنشسته های تحت پوشش صندوق بازنشسنگی فولاد بیش از سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. به ...

    ٨۵هزار نفر از بازنشسته های تحت پوشش صندوق بازنشسنگی فولاد بیش از سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از روزنه، موقعیت اقتصادی بازنشسته ها در دولت روحانی روز ...

    Read more