بسته های پستی
  • محدودیت ارسال بسته های پستی به زندان

    خانواده های تعدادی از زندانیان محبوس در زندان اوین از اعمال محدودیت در ارسال بسته های پستی به زندان در مر ...

    خانواده های تعدادی از زندانیان محبوس در زندان اوین از اعمال محدودیت در ارسال بسته های پستی به زندان در مراجعه به دفاتر مختلف پستی خبر می دهند. خبرگزاری تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق ...

    Read more