بیماریهای تنفسی
  • زابل کانون بیماری سل در ایران

    عضو ایرانی اتحادیه جهانی علیه بیماری‌های تنفسی با اشاره به اینکه درمان بیماری سل که درگذشته ۲ سال طول می‌ ...

    عضو ایرانی اتحادیه جهانی علیه بیماری‌های تنفسی با اشاره به اینکه درمان بیماری سل که درگذشته ۲ سال طول می‌کشید اکنون به حداقل ۶ ماه کاهش‌یافته است، گفت که شهرستان زابل بیشترین میزان ابتلا سل در کشور را ...

    Read more