تأمین
  • زنـــــان دست‌فـــــروش/ مریم محمدی

    موضوع معیشت و تأمین هزینه‌های هولناک زندگی هرروز بیش از قبل گریبان زندگی بیش از نود درصد مردم را گرفته اس ...

    موضوع معیشت و تأمین هزینه‌های هولناک زندگی هرروز بیش از قبل گریبان زندگی بیش از نود درصد مردم را گرفته است اما در این میان زنان از موقعیت بسیار اسفناک تری برخوردارند. وقتی هرازگاهی در لابه‌لای اخبار ت ...

    Read more