تامین اجتماعی کردستان
  • قطع بیمه ۲۷۰۰ قالیباف کردستانی

    مدیر کل تامین اجتماعی کردستان گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار بیمه شده قالیباف در کردستان وجود دارد که طبق ...

    مدیر کل تامین اجتماعی کردستان گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار بیمه شده قالیباف در کردستان وجود دارد که طبق غربالگری های صورت گرفته ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از آنها قالیباف نبوده و بیمه ی آنها قطع گردید. به گزار ...

    Read more