جاده های کشور
  • مرگ روزانه ۴۵ نفر در جاده های کشور

    ١۶ هزار و ۵٠٠ کشته و ٣١٣ هزار مصدوم، معلول و از کار افتاده نتیجه حوادث رانندگی و جاده ای در سال گذشته بود ...

    ١۶ هزار و ۵٠٠ کشته و ٣١٣ هزار مصدوم، معلول و از کار افتاده نتیجه حوادث رانندگی و جاده ای در سال گذشته بوده که هزینه های مادی و اجتماعی بسیاری را بر کشور تحمیل می کند و شناخت عوامل بروز این حوادث و تلا ...

    Read more