جلسه دادگاه غیرعلنی
  • دادگاه اسماعیل عبدی برگزار شد

     دادگاه نخست معلم زندانی اسماعیل عبدی دیروز با حضور متهم و وکیل و نماینده دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلا ...

     دادگاه نخست معلم زندانی اسماعیل عبدی دیروز با حضور متهم و وکیل و نماینده دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. آقای عبدی و وکیلش در این جلسه به ارائه دفاعیات پرداختند و قرا ...

    Read more