حمام
  • زندان رجایی شهر؛ قطع آب گرم بند ۱۰

    زندانیان محبوس در بند ۱۰ زندان رجایی شهر از استفاده از آب گرم محروم می باشند. به گزارش تارنگار حقوق بشر د ...

    زندانیان محبوس در بند ۱۰ زندان رجایی شهر از استفاده از آب گرم محروم می باشند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج اعلام کردند که طی دو هفته ی گذشته دراندرزگاه ۱۰ ...

    Read more