خانه‌های امن
  • خشونت خانگی علیه زنان رو به افزایش است

    معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: «خشونت خانگی در جامعه رو به افزایش است که این موضوع از افزایش ...

    معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: «خشونت خانگی در جامعه رو به افزایش است که این موضوع از افزایش پیامدهای طلاق، روابط فراخانوادگی و سایر آسیب‌های مشهود، معلوم می‌شود.» به گزارش تارنگار حقوق ب ...

    Read more