خودسوزی یک دستفروش
  • خودسوزی یک دستفروش دیگر؛ خبری که گم شد

    صدای فریاد مردم و گلوله آتشی که وسط خیابان می‌دود. فیلمش روز گذشته در فضای مجازی منتشرشده اما خبر به یک ر ...

    صدای فریاد مردم و گلوله آتشی که وسط خیابان می‌دود. فیلمش روز گذشته در فضای مجازی منتشرشده اما خبر به یک روز قبل از انتخابات می‌رسد؛ به پنجشنبه ساعت دوازده ظهر؛ درست همان وقت که مأموران به امیر تذکر دا ...

    Read more