رییس سازمان زندان ها
  • انتقال زنان زندانی به زندان اوین

    روز گذشته رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، از بررسی انتقال تمام مددجویان زندان زنان شهرری ...

    روز گذشته رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، از بررسی انتقال تمام مددجویان زندان زنان شهرری به اوین خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از قانون، روز گذشته رییس سازمان زندا ...

    Read more