زمین‌خواری
 • جنگل‌خواری قانونی

  الهه موسوی - اندک جنگل‌های هیرکانی شمال ایران هر روز قربانی زیاده خواهی و منفعت طلبی عده‌ای می‌شوند. این ...

  الهه موسوی - اندک جنگل‌های هیرکانی شمال ایران هر روز قربانی زیاده خواهی و منفعت طلبی عده‌ای می‌شوند. این بار جنگل‌خواری و زمین خواری دولتی در بخشی از جنگل‌های مازندران اتفاق افتاده و ذخیره‌گاه دست‌کاش ...

  Read more
 • تبعیض به زندانیان مالی در زندان رجایی شهر

  ظلم و تبعیض به زندانیان به دلیل ایرادات ساختاری وارد بر نحوه اداره زندان‌های کشور مختص زندانیان سیاسی نیس ...

  ظلم و تبعیض به زندانیان به دلیل ایرادات ساختاری وارد بر نحوه اداره زندان‌های کشور مختص زندانیان سیاسی نیست. زندانیانی که با جرایم مختلف و عمدتا مالی در بندهای متراکم زندان‌های مختلف کشور به سر می‌برند ...

  Read more