زندانی جوان
  • خودکشی یک زندانی جوان در زندان قزلحصار

    یک زندانی محبوس در زندان قزلحصار به دلیل فشار های روحی ناشی از شرایط زندان اقدام به خودکشی کرد. به گزارش ...

    یک زندانی محبوس در زندان قزلحصار به دلیل فشار های روحی ناشی از شرایط زندان اقدام به خودکشی کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۲ آبان ماه، سعید سمسامی، زندانی ۲۳ ساله در اندرزگاه ۹ زندا ...

    Read more