زندانی سیاسی سعید شیرزاد؛ دوختن لب ها و اعلام اعتصاب غذا