سرکوب بهائیان
  • مأموریت احمد شهید تمدید شد

     قرار داد و مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران، توسط اعضای سازمان ملل تمدید شد. به گزارش ...

     قرار داد و مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران، توسط اعضای سازمان ملل تمدید شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر ایران، در نشست شورای حقوق بشر سازما ...

    Read more