سن مصرف
  • سن مصرف سیگار به ۱۰سالگی رسید

    معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: متأسفانه سن مصرف اولین سیگار از ۱۷ سالگی به ۱۰ سالگی کا ...

    معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: متأسفانه سن مصرف اولین سیگار از ۱۷ سالگی به ۱۰ سالگی کاهش‌یافته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، دیروز، رسول انتظار مهدی، معاو ...

    Read more