شرکت کنتور سازی قزوین
  • اعتراض کارگران شرکت کنتور سازی قزوین

    کارگران شرکت کنتور سازی قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن مزد خود دست به تجمع زدند. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

    کارگران شرکت کنتور سازی قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن مزد خود دست به تجمع زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کارگران معترض که در مقابل استانداری قزوین دست به تجمع زده بودند، اعلام کردند: در پن ...

    Read more