شهرداری سوسنگرد
  • اعتصاب کارگران شهرداری سوسنگرد

    کارگران شهرداری سوسنگرد به دلیل عدم دریافت حقوق خود دست به تجمع زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ...

    کارگران شهرداری سوسنگرد به دلیل عدم دریافت حقوق خود دست به تجمع زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کارگران شهرداری سوسنگرد به علت پرداخت نشدن حقوق پنج ماه خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تج ...

    Read more