شیرین سازی
  • کمبود آب در بندرعباس بحرانی است

    به گفته‌ استاندار هرمزگان با خشک شده صدها چاه، بندرعباس به لحاظ تامین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارد ...

    به گفته‌ استاندار هرمزگان با خشک شده صدها چاه، بندرعباس به لحاظ تامین آب آشامیدنی در وضعیت قرمز قرار دارد. معاون وزیر نیرو می‌گوید چند کشور خارجی آمادگی دارند با اجرای برجام در بخش آب ایران سرمایه‌گذا ...

    Read more