صورت کتبی
  • احضار رسول بداقی به دادگاه

    رسول بداقی، فعال صنفی، به دادگاه کیفری قدوسی واقع درونک احضارشد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نق ...

    رسول بداقی، فعال صنفی، به دادگاه کیفری قدوسی واقع درونک احضارشد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از حقوق معلم و کارگر، رسول بداقی، پس از چند بار احضار شفاهی، در نهایت به صورت کتبی به شعبه ی ...

    Read more