عدم تفکیک جرائم
  • وضعیت نامناسب بهداشتی در زندان ارومیه

    عدم مدیریت سالم، عدم رسیدگی بهداشتی، غذای نامناسب و عدم تفکیک جرائم شرایط را برای زندانیان زندان ارومیه س ...

    عدم مدیریت سالم، عدم رسیدگی بهداشتی، غذای نامناسب و عدم تفکیک جرائم شرایط را برای زندانیان زندان ارومیه سخت کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، زندانیان زندان ارومیه در شرایط بد این زندان شر ...

    Read more