عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری