فروشگاه زندان رجایی شهر
  • تلویزیون در زندان؛ ‌گران و پرمشتری

     هر شب، در حیاط زندان که بسته می شود و زندانی ها وارد اتاق های شش در چهارمترشان می شوند، یک چالش تازه دار ...

     هر شب، در حیاط زندان که بسته می شود و زندانی ها وارد اتاق های شش در چهارمترشان می شوند، یک چالش تازه دارند، انتخاب کانال تلویزیون و صدای تلویزیون. به گفته عرفان «کنترل تلویزیون فقط در دست مسئول اتاق ...

    Read more