فروش نیروی کار
  • کارگران قربانیان گرمای هوای اهواز

    چند سالی است که آغاز فصلِ گرم نه در تیرماهِ تابستانی که در خرداد بهاری است. در خوزستان، اوج‌های گرما، ردش ...

    چند سالی است که آغاز فصلِ گرم نه در تیرماهِ تابستانی که در خرداد بهاری است. در خوزستان، اوج‌های گرما، ردشدن از مرز ۵٠ درجه و تکرار روزهای گرم می‌رسد به شرجی و می‌چسبد به ریزگرد و همراه آلودگیِ هوا و ش ...

    Read more