فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با حمایت و هواداری از احزاب مخالف نظام