قرض
  • ۸۰ درصد کارگران بدهی معوق دارند

    دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دستمزد کارگران تنها کفاف یک هفته را می‌دهد گفت: حدود ...

    دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دستمزد کارگران تنها کفاف یک هفته را می‌دهد گفت: حدود ۸۰ درصد کارگران بدهی معوق دارند، چرا که دستمزد‌ها کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. به همین دلیل امو ...

    Read more