محمد میزان‌زهی، عیدمحمد میزان‌زهی، احمدشاه عیسی‌زهی