محیط‌های کارگری
  • کارگرانی که نامرئی هستند

    انسانی با دست‌های پینه‌بسته، اولین تصویر ذهنی هر انسانی است از «کارگر». کسانی که دستمزد خود را سر موعد نم ...

    انسانی با دست‌های پینه‌بسته، اولین تصویر ذهنی هر انسانی است از «کارگر». کسانی که دستمزد خود را سر موعد نمی‌گیرند، نیروی یدی‌شان اولین حرف در شغلشان را می‌زند و پای تشکل رسمی‌شان اکثراً می‌لنگد. به گزا ...

    Read more