مرگ،انفجار،کارگاه شارژ گاز مایع،حقوق بشر در ایران،