مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران