مصطفی شاطری
  • بازداشت دستکم ده شهروند در شهر اهواز

    طی چند روز گذشتە، تعدادی از شهروندان در اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بەگزارش تارنگار حقوق بشر ...

    طی چند روز گذشتە، تعدادی از شهروندان در اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بەگزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در هفته گذشته دستکم ۱۰ شهروند اهوازی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی ...

    Read more