معاون صنایع
  • تعطیلی یک‌پنجم واحدهای صنعتی کشور

    معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از تعطیلی ۱۹ درصد از واحدهای صنعتی کشور خبر داد ...

    معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از تعطیلی ۱۹ درصد از واحدهای صنعتی کشور خبر داد و گفت: با تحریم‌هایی که چند سال اخیر گریبانگیر کشور شد برخی از واحدهای صنعتی به شدت دچار آسیب ...

    Read more