معدن پابدانا
  • اعتصاب کارگران معدن هشونی

    کارگران معدن هشونی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق اعتصاب کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۸۰۰ تن ...

    کارگران معدن هشونی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق اعتصاب کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۸۰۰ تن از کارگران معدن هشونی در کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه معوقات مزدی دست به اعتصاب زدند و ...

    Read more