منصور رازیانی
  • اعدام چهار زندانی در ارومیه

    روز سه شنبه ۳۱ فرودین ماه، چهار زندانی محبوس در زندان ارومیه به دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

    روز سه شنبه ۳۱ فرودین ماه، چهار زندانی محبوس در زندان ارومیه به دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام مجید مرادی، احمد محی، علیرضا ساریان و منصور رازیانی، با اتهام مرتبط با مو ...

    Read more