موقتا
  • سحر فیضی به دادگاه سقز احضار شد

    طی روز های اخیر، سحر فیضی دانشجوی سقزی به دادگاه سقز احضار شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ب ...

    طی روز های اخیر، سحر فیضی دانشجوی سقزی به دادگاه سقز احضار شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بنا احضاریه ای که سحر فیضی در هفته جاری دریافت کرده است، این دانشجوی سقزی می بایست تا تاریخ ٢٩ آ ...

    Read more