نشریه داخلی زندان اوین
  • سیب؛ نشریه داخلی زندان اوین

    نشریه «سیب» تنها نشریه داخلی زندان اوین است. هدف از انتشار آن، آموزش و اصلاح مجرمین است، اما موضوعات عمده ...

    نشریه «سیب» تنها نشریه داخلی زندان اوین است. هدف از انتشار آن، آموزش و اصلاح مجرمین است، اما موضوعات عمده این نشریه را چند سالی است که مطالب مذهبی تشکیل می‌دهد، مطالبی که با بی‌مهری همه زندانیان ساکن ...

    Read more