همکاری با دولت آمریکا
  • مدیر سامسونگ محکوم به ده سال حبس شد

    علیرضا امیدوار به اتهام همکاری با دولت آمریکا، به ۱۰ سال زندان محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایر ...

    علیرضا امیدوار به اتهام همکاری با دولت آمریکا، به ۱۰ سال زندان محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از آفتاب، علیرضا امیدوار به اتهام همکاری با دولت آمریکا، به ۱۰ سال زندان محکوم شده اس ...

    Read more