پارک آذربایجان
  • قطع درختان در پارک آذربایجان اردبیل

    درختان پارک آذربایجان واقع در شهرک آزادی اردبیل ناغافل و در عرض چند ساعت قطع شد و این در حالی است که مسئو ...

    درختان پارک آذربایجان واقع در شهرک آزادی اردبیل ناغافل و در عرض چند ساعت قطع شد و این در حالی است که مسئولان مدعی‌اند این امر با مجوزهای قانونی صورت گرفته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خبر ...

    Read more