پنجاه درصد از شبکه آب‌رسانی استان زنجان فرسوده است