ژورنالیست افغان
  • کشتن خبرنگار، کشتن جامعه است

    خبرنگارواژه امروز سوگ است و خشم، واژه امروز فریاد است. ما روزنامه‌نگاران در مرگ همکاران و عزیزان خود زاری ...

    خبرنگارواژه امروز سوگ است و خشم، واژه امروز فریاد است. ما روزنامه‌نگاران در مرگ همکاران و عزیزان خود زاری نمی‌کنیم، فریاد می‌زنیم. با اشک در چشم اما هم‌چنان می‌نویسیم و می‌گوییم و می‌پرسیم. ما هستیم. ...

    Read more