کارخانه اسوه
  • معوقات مزدی ۶ماهه کارگران اسوه ایران

    کارگران کارخانه «اسوه ایران» در استان قزوین مدعی هستند بابت ۶ ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند. به گزا ...

    کارگران کارخانه «اسوه ایران» در استان قزوین مدعی هستند بابت ۶ ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارگران کارخانه «گروه صنعتی اسوه ایران» واقع در ش ...

    Read more